7
shared

ธ.ก.ส.เตรียมเงินช่วยเกษตรกรแก้ภัยแล้ง

26 กรกฎาคม 2562 09:29 757
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกร พร้อมเตรียมเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันนี้(26ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม ซึ่งทางธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปก่อน
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ประมาณ  50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน , ค่าลงทุนในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย , ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและปองกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือเพื่อการเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช หรือเตรียมดินในการผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำและอาหารสำรองให้กับปศุสัตว์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และปีที่ 2 5 คิดดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR 7%) จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562- 31 ธันวาคม 2562  

ขณะเดียวกัน ยังเตรียมสินเชื่อเพื่อฟืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้อีก 5,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น การลงทุนในระบบน้ำ การผลิตการเกษตรใน รูปแบบที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 2% กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง