1
shared

ชาวนาพิจิตรจัดเวรยามเฝ้าประตูน้ำ

25 กรกฎาคม 2562 15:44 473
เกษตรกรชาวนาจัดเวรยามเฝ้าประตูน้ำทั้งกลางวันและกลางคืน ขณะที่กำลังทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำช่วยชาวนา

 

วันที่  25 ก.ค.62 หลังจากกรมชลประทานได้ผันน้ำจากแม่น้ำปิง เข้าสู่ลำคลองท่อทองแดง และคลองวังบัว จากจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมาช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี ของจังหวัดพิจิตร แต่ปัญหาด้วยบางพื้นที่เป็นที่พื้นสูง อีกทั้งมีการลักรอบปิดประตูระบายน้ำตามคลองซอยต่างที่อยู่ตอนบน ทำให้มวลน้ำที่ส่งมาไม่ถึงปลายน้ำคลองที่อยู่ปลายน้ำ


โดยวันนี้ พ.ท.ประชิต ศรีวงศ์รักษ์ หัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังทหาร ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเกษตรกรชาวนาตำบลหนองโสนได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  บริเวณบ้านป่าแซง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อทำการสูบน้ำจากลำคลองวังบัว-รังนก ลงสู่คลองซอยสาธารณะ เพื่อนำมวลน้ำดังกล่าวผันเข้าสู่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลหนองโสน และตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม ครอบคลุมพื้นที่จำนวนกว่า 7,000 ไร่ ที่ต้นข้าวของเกษตรกรอายุ 1-2 เดือนกำลังขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาฝนทิ้งช่วง

นายบุญถึง คุมสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.หนองโสน กล่าวว่าหลังกรมชลประทาน ผันน้ำปิง เข้าสู่ลำคลองท่อทองแดง และคลองวังบัว เพื่อช่วยเหลือชาวนาพื้นที่ลุ่มน้ำยม แต่ปัญหาคือน้ำส่งไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำในตำบลหนองโสน และตำบลเนินปอ เนื่องจากมีชาวนาในพื้นที่ต้นน้ำพยามลักลอบปิดประตูน้ำตามคลองซอยต่างๆเพื่อดึงน้ำเข้านาตนเอง ทำให้น้ำส่งมาไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำหรือปลายคลอง จึงต้องระดมชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร อปพร. และตำรวจบ้าน จัดเวรยามตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน คอยตรวจตราตลอดลำคลองเพื่อไม่ให้มีการลักรอบสูบน้ำ โดยให้มวลน้ำไหลไปตามลำคลองสาธารณะแบบธรรมชาติไม่ให้มีการกักน้ำเข้าพื้นที่คนไดคนหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำร่วมกันตามความเหมาะสม อีกทั้งขอขอบคณทหารมณฑลทหารบกที่ 36 และชลประทานจังหวัดพิจิตร รวมทั้งขอขอบคุณ อบต.หนองโสน ที่สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำช่วยชาวนาในครั้งนี้