2
shared

คนไทยใช้จ่ายลดลง-สวนทางซื้อหวยเพิ่มขึ้น

25 กรกฎาคม 2562 13:00 85
สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจคนไทยใช้จ่ายลดลง เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น สวนทางที่ซื้อสลากกินแบ่งเพิ่มขึ้น

วันนี้ (25ก.ค.62) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ลักษณะที่อยู่อาศัยตลอดจนการได้รับสวัสดิการต่างๆ พบข้อสังเกตว่า ปี 2561 ครัวเรือนใช้จ่ายลดลงจากปี 2560 เฉลี่ยต่อเดือน 202 บาท สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น อาจมีผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ยังมีความไม่แน่นอน ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายรัฐสวัสดิการมาช่วยพยุงก็ตาม และเมื่อพิจารณากรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดมีค่าใช้จ่ายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มากที่สุดคือเพิ่มขึ้น 0.9%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของใช้ส่วนบุคคลอย่างเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงเล็กน้อย หรือ 0.2% จากปี 2560 ตรงข้ามกับค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น 0.5% เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงการซื้อสลากกินแบ่ง/หวยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คือ 12.9 13.0 และ 13.4% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น ตลอดจนใช้การประเมินผลการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง