4
shared

บช.ตชด.จับมือกสศ.ลงMOUเพื่อช่วยเหลือนักเรียนรร.ตชด.218แห่ง

24 กรกฎาคม 2562 18:32 37
บช.ตชด.จับมือกสศ.ลงMOUเพื่อช่วยเหลือนักเรียนรร.ตชด.218แห่ง หนุนพัฒนาครู เพิ่มวุฒิและทักษะการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

วันนี้ (24ก.ค.62) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และพัฒนาคุณภาพครู”  ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 218 แห่ง ด้าน กสศ.เตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนยากจนกว่า 1.5 หมื่นคน และสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับ ครู ตชด. ให้มีวุฒิการศึกษาและมีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด บช.ตชด. รวมทั้งสิ้น 218 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน ตชด. จำนวน 168 โรง และศูนย์การเรียน ตชด. จำนวน 50 ศูนย์  โดยกว่าร้อยละ 20 เป็นโรงเรียนที่เดินทางยากลำบากมากไม่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ในทุกฤดู   นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส และส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไม่รู้ภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน  และมีข้อจำกัดหลายด้านที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย  

“อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งคือ งบประมาณ เนื่องจาก บช.ตชด.ไม่ใช่หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า ครู รร.ตชด.ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา แม้ว่าที่ผ่านมาได้มีความพยายาม พัฒนาครู รร.ตชด. มาตลอดแต่ด้วยข้อจำกัด เช่น ภาระงานที่หนักหลายด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในพื้นที่ ทำให้ ครู รร. ตชด.ไม่สามารถที่จะศึกษาต่อได้ ซึ่งความร่วมมือกับ กสศ.ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค รวมถึงการพัฒนาครู รร.ตชด.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการเรียนการสอน และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น”

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ในปีการศึกษา 2562 กสศ.จะจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด บช.ตชด. โดย ล่าสุด ครูตชด.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน บันทึกข้อมูลนักเรียนเข้ามาในระบบ iSEE จำนวน 15,787 คน  คัดกรองเรียบร้อยแล้วจำนวน 13,037 คน คิดเป็นร้อยละ82 โดยนักเรียนกลุ่มนี้ มาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยเพียง 1,200 /คน/เดือน  และเป็นนักเรียนกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมาก่อน  ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 กสศ.จึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ภาคเรียนละ 1,500 บาทต่อคน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาภาคเรียนละ2,500 บาทต่อคน   และอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดสรรให้กับทางโรงเรียนเป็นค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเพื่อทางโรงเรียนนำไปขยายผล นำเงินอุดหนุนไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืนได้

 “กสศ. จะสนับสนุนทางด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพครูในโรงเรียนสังกัด บช.ตชด. เช่น การเพิ่มทักษะด้านวิชาการ  เทคนิคการเรียนการสอน  การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้จบปริญญาตรี  นอกจากนี้ กสศ. ยังมีโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่อยากเป็นครู ด้วยการสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นนักเรียนที่จบจากโรงเรียน ตชด. ที่มีความต้องการที่จะเป็นครู มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ก็สามารถที่จะขอรับทุนจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และเมื่อเรียนจบก็จะได้กลับมาเป็นครูในพื้นที่ชุมชนตัวเอง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาครูประจำการโยกย้ายบ่อยในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ๆ ห่างไกลได้ ตลอดจนเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อีกทางหนึ่ง”