1
shared

'บางสิ่ง'เปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องปรับตามเป็นจริง 'บางจังหวะ'ถอยไม่ได้ ก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้า

10 กรกฎาคม 2562 16:09 98
'บางสิ่ง'เปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องปรับตามเป็นจริง 'บางจังหวะ'ถอยไม่ได้ ก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้า -พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ-