1
shared

'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ระงับการสรรหากสทช. รอพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯบังคับใช้

8 กรกฎาคม 2562 20:09 163
'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ระงับการสรรหากสทช. รอพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯบังคับใช้

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่คำสั่ง ระงับการสรรหากรรมการกสทช.นจนกว่าจะมีพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

วันนี้ (8 ก.ค.62) เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)คําสั่งที่ 8/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่อง ของกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)​ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคณะบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ จะมีความสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีกรรมการกสทช. จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้กรรมการยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ กรณีที่กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นให้กรรมการที่เหลือยังคงทำหน้าที่ต่อไป

โดยให้เพิ่มความในข้อ (5) ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดยมีถ้อยคำ จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ (มาตราของพระราชบัญญัติการโทรคมนาคมเป็นการระบุถึงหน้าที่ของกรรมการกสทช. ในการจัดให้มีบริการด้านโทรคมนาคม โดยทั่วถึงและให้มีอำนาจในการ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจากให้มีบริการทางโทรคมนาคม)


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง