3
shared

เริ่มแล้ว Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคม

6 กรกฎาคม 2562 10:13 142
เริ่มแล้ว Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคม

เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว กับ Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุด โดยมี รายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภานใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน

วานนี้ (ุ6 ก.ค.) ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน - Partnership for Sustainability” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียนกว่า 100 หน่วยงาน เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยเข้าร่วมงาน

 

นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านสังคม ได้ดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้าง ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อีกทั้งการพัฒนาระบบสวัสดิการและระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในมิติด้านสังคม

 

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียนกว่า 100 หน่วยงาน กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นมหกรรมที่รวบรวมผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบทบาทในการเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคม และแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการต่อยอดและขยายผลของนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและบทบาทด้านสังคมของไทยในอาเซียนอีกด้วย

 

นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า งาน Thailand Social Expo 2019 นับเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากการจัดงานครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย

โซนที่ 2 การบริการทางสังคม

โซนที่ 3 การแสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ Pavilion กลาง มีการแสดงผลงาน การพัฒนาคนทุกช่วงวัย

โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมที่พร้อมนำเสนออีกมากมายภายในงาน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง