21
shared

แบงก์ออมสินประกาศยกเลิกปล่อยกู้การศึกษา

5 กรกฎาคม 2562 16:44 4994
แบงก์ออมสินประกาศยกเลิกปล่อยกู้การศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสินเรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา

วันนี้ (5 กรกฎาคม62)   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  ประกาศธนาคารออมสินเรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา  โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

ทั้งนี้ ในเนื้อหาของประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ระบุถึง รายละเอียดประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 484 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะจัดการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ดังนั้นจึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 (รหัส 04-12-14)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง