15
shared

"กยศ."ปรับเงื่อนไขประนอมหนี้ให้ผู้กู้

5 กรกฎาคม 2562 13:15 1020
"กยศ."ปรับเงื่อนไขประนอมหนี้ให้ผู้กู้

กยศ.ปรับเงื่อนไขประนอมหนี้ในศาล ขยายเวลาคืนหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% หวังช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 62 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลว่า กยศ. จะลดเบี้ยปรับ 75% ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

อย่างไรก็ตาม การลดเบี้ยปรับนั้นจะมีเงื่อนไขว่า ผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งจะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจะต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี ส่วนทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี และทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี


ทั้งนี้ กยศ. ย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมาก   ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่อง  โดยต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด แต่หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง