2
shared

พาณิชย์สกัดของเสียอันตรายเข้าประเทศ บังคับใช้ 13 ก.ค.

3 กรกฎาคม 2562 09:05 55
กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ 13 ก.ค.

วันนี้ (3ก.ค.62) นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าของเสียของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับขยะเทศบาล ตามพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ ของเสียชนิดที่รวบรวมจากบ้านเรือนโรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน ของเสียจากการกวาดถนนและทางเท้า ตลอดจนของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน ซึ่งของเสียโดยทั่วไปมีวัตถุหลายชนิด เช่น พลาสติก ยางไม้ กระดาษ สิ่งทอ แก้ว โลหะ เศษอาหาร เฟอร์นิเจอร์แตกหัก และของชำรุดหรือของทิ้งอื่นๆ