1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นวันชาติแคนาดา

1 กรกฎาคม 2562 20:08 78
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของแคนาดา

วันนี้( 1 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางฌูว์ลี ปาแย็ต ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา กรุงออตตาวา

 ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาไพบูลย์ยิ่งขึ้นของแคนาดา

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นนอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงซึ่งจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออย่างกว้างขวางในทุกระดับของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง