16
shared

เริ่มวันนี้! จ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ขรก.เกษียณ70ปีขึ้นไป

1 กรกฎาคม 2562 11:53 1888
เริ่มวันนี้! กรมบัญชีกลางจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 5 แสนบาท

วันนี้ (1ก.ค.62) นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากผู้รับบำนาญที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับเพิ่มได้ในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทั้งแบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน และแบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกันที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบสิทธิและแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น (ประมาณการ) ได้ด้วยตนเอง ในระบบอี-ไฟลิ่ง (e-Filing) หรือตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ สำนักงานคลังจังหวัดและกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ทั้งแบบกรณีไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน คือ ไม่มีหนี้อยู่กับสถาบันการเงิน หรือไม่ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงิน หรือแบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกันอยู่กับสถาบันการเงิน

กรณีที่ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงิน ก็สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เช่นกันเมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น (ประมาณการ) ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนบำเหน็จดำรงชีพที่มีสิทธิได้รับ จำนวนบำเหน็จตกทอดคงเหลือสำหรับผู้มีสิทธิที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันอยู่กับสถาบันการเงิน ระบบจะแสดงจำนวนบำเหน็จดำรงชีพที่จะมีสิทธิได้รับตามจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันเงินกู้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยได้รับตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือเป็นตัวเงินเต็มจำนวน เป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไปลดยอดหนี้อีกส่วนหนึ่ง หรือนำไปลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน

สำหรับผู้รับบำนาญที่มีอายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามกรมบัญชีกลางได้ที่หมายเลข 02-1277000 ต่อ 6214, 4512, 4250 และ 4212 ส่วนภูมิภาคสอบถาม ได้ที่สำนักงานคลังเขต 1-9 หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ