1
shared

รุมซัดเด็กปชป.อ้างโควต้ารมว.เกษตรจัดโผบอร์ดกองทุนฟื้นฟูเกษตรฯ

29 มิถุนายน 2562 07:55 224
อดีตประธานบอร์ดจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ ซัดเด็ก ปชป.อ้างโควต้า รมว.เกษตร จัดโผบอร์ดบริหาร ข้ามหัว นายกรัฐมนตรี


นายละม้าย เสนขวัญแก้ว อดีตประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  เปิดเผยกรณี สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อ้างโควตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพรรคโดยเคลื่อนไหวประสานงานจัดทัพกลไก พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือการจัดโผคณะกรรมการและคณะกรรมบริหาร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยอ้างว่า เพื่อให้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกฎหมายที่เกษตรกรกินได้ว่า ตามหลักการของ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 เขียนไว้ชัดเจนว่า กองทุนฟื้นฟูฯ เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงใด  ทั้งนี้อาจจะบัญญัติไว้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 15 

อดีตประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร    กล่าวว่า การแสดงความเห็นเพื่อช่วยกันทำกองทุนฟื้นฟูฯ ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรเป็นเรื่องงดงามแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินเลย ไปทำแทน"นายกรัฐมนตรี” และผู้แทนเกษตรกร และกองทุนฟื้นฟูฯ เพราะถ้าเป็นแบบนี้คนมีหน้าที่ไม่ได้ทำ คนจะทำกลับไม่มีหน้าที่รองรับ จะนำไปสู่ปัญหาไม่รู้จบโดยไม่ตั้งใจ

อดีตประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร กล่าวว่า การซื้อหนี้เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคการฟื้นฟูเกษตรกร ซึ่งจะเป็นจะวิธีใดได้หมดแล้วแต่ผู้แทนเกษตรกรร่วมกับกรรมการจัดการหนี้พิจารณาตามเจตนารมณ์กฎหมายเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูฯที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม"วิถีวัฒนธรรมแต่ละภาค ดิน น้ำ ลม ไฟ ภูมิอากาศ ขนาดของหนี้ และกำลังของตัวเกษตรกร จึงไม่น่าจะจำกัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ต้องเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เสนอ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการฟื้นฟูของตัวเอง โดยมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเพื่อร่วมมือกับภาคส่วนอื่นประกอบด้วย

“ทางรอดเดียวที่จะแก้ปัญหาหนี้สินได้ทั้งหมด ครบถ้วนทุกประการ"นายกรัฐมนตรี"ต้องมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตัวเองเพราะงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นงานระดับนโยบายของรัฐบาลเปรียบเสมือนเป็นรัฐบาลของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องมีท่าทีของรัฐบาลที่ชัดเจนต่อพี่น้องเกษตรกรและเชื่อมั่นว่า"นายกประยุทธ์"จะทำเรื่องนี้ด้วยตัวของท่านเอง เพราะการแก้ปัญหาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องอาศัยความร่วมมือทุกส่วนทั้งรัฐกลางและรัฐท้องถิ่นและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดการภาคเกษตรกรรมต้องครบวงจรจึงจะแก้ปัญหาได้ความร่วมมือต้องเกิดอย่างแท้จริง”อดีตประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร กล่าว

นายชรินทร์ แช่มสาคร อดีตที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ เมื่อสมัยเป็นกรรมการบริหารฯ เคยผลักดันแนวคิดธนาคารต้นไม้ โดยใช้งบประมาณของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และแต่งตั้งแกนนำผู้เสนอแนวคิดธนาคารต้นไม้เป็นที่ปรึกษา แต่ก็ไม่เห็นเกิดรูปธรรมต่อเกษตรกร ส่วนตัวมองว่า การแก้ปัญหาหนี้และการฟื้นฟูเกษตรกรควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางด้วยตนเอง ไม่ควรมีใครตั้งตัวเป็นศาสดา ชี้นำว่า แนวทางของตนเองถูกต้องที่สุด เพราะหากเป็นเช่นนั้น สุดท้ายปัญหาเกษตรกรก็จะเป็นเพียงข้ออ้างของการแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง