2
shared

อย่าชะล่าใจ! พบผัก-ผลไม้มีสารพิษตกค้างเพียบ

27 มิถุนายน 2562 14:59 188
ไทยแพนเปิดผลตรวจผักกวางตุ้ง คะน้า กระเพรา ผักชี พริก ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง เกินมาตรฐานมากสุด