5
shared

สะท้อนปัญหา งบอาหารกลางวันน้อย-ส่งมอบช้า กระทบรร.ขนาดเล็ก

27 มิถุนายน 2562 13:17 128
ผอ.รร.บ้านหนองตุ้ม สะท้อนปัญหาการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคนต่อวันยังไม่เพียงพอ และยังล่าช้า เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย


อาหารกลางวันมีความสำคัญต่อพัฒนาการเด็กไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล มีเสียงสะท้อนมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่บอกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ 20 บาทต่อคนต่อวันไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัด

นายยุทธกร สัจจรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป.6 รวม 50 คน มีครูทั้งหมด 5 คน ได้ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดสรรให้ 20 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับค่าอาหารของนักเรียนยังน้อยเกินไป แม้จะเป็นงบที่เท่ากันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่เมื่อเทียบคุณภาพอาหารแล้วต่างกันมาก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อมีเด็กน้อยก็จะได้รับเงินน้อย ยากต่อการบริหารจัดการ ซึ่งโรงเรียนก็มีครูไม่พอชั้นเรียน จำเป็นต้องจ้างเหมาแม่ครัวในชุมชนทำอาหารกลางวันเป็นรายเทอม ซึ่งถือว่ากระทบกับคุณภาพการศึกษาของเด็กๆ

นอกจากปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม จ.เชียงใหม่ ยังสะท้อนว่าการได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากสพฐ.ต้องส่งงบผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเงินไม่ทันช่วงเปิดภาคเรียน ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน จึงอยากขอให้มีการแก้ไขปัญหาความล่าช้า และเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้ดีขึ้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง