0
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินปธน.สโลวัก-คาซัคฯรับตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2562 20:21 95
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี 'ปธน.สโลวัก-ปธน.คาซัคสถาน' เข้ารับตำแหน่ง

วันนี้ ( 26 มิ.ย. 62 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Čaputová) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางซูซานา ซาปูโตวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก กรุงบราติสลาวา 

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและแสดงความยินดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักสืบไปข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็ง ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายอันจะทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตร มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomort Tokayev) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน กรุงนูร์-ซุลตัน

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และแสดงความยินดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จ และความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของ ประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของเราทั้งสองอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง