1
shared

ปรับแผนขยายสุวรรณภูมิ รองรับ ‘ไฮสปีดเทรน-อู่ตะเภา’

26 มิถุนายน 2562 10:44 118
กระทรวงคมนาคมตีกลับแผนทอท. ขอขยายอาคารผู้โดยสาร ปรับให้สอดคล้องความต้องการใช้งานจริง รองรับ ‘ไฮสปีดเทรน-อู่ตะเภา’

วันนี้ (26มิ.ย.62) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) หารือร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.  และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  เกี่ยวกับแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุนกว่า  4.2 หมื่นล้านบาท

นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เบื้องต้นทาง สศช. รับทราบแผนการลงทุนของ ทอท.   แต่ต้องการให้ตอบประเด็นคำถามเรื่องของการคำนวณปริมาณผู้โดยสารจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก คือ การจัดทำแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ที่ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการบินขนาดใหญ่ รวมไปถึงการเดินทางของผู้โดยสารที่จะหันไปใช้รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

นอกจากนี้ ต้องการให้ ทอท. ปรับปรุงแผนลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาโดยรวมของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร