1
shared

ครม.ไฟเขียวเพิ่มวงเงินหนุน 'โครงการบ้านมั่นคง'

25 มิถุนายน 2562 15:57 267
ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินสนับสนุน 'โครงการบ้านมั่นคง' เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน เหตุค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างพุ่ง

วันนี้( 25 มิ.ย.62) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง จากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 9,800 บาท 

ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคงเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต่อมาได้จัดเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553-2560 พบว่างบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมาในปี 2553-2561 มีราคาสูงขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถุนายน 2552)  เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน  (เพิ่มในส่วนงบพัฒนาปรับปรุงชุมชน) โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สำหรับการขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 20 ปี) จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793.342 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94)


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง