5
shared

นายกฯนำถกครม. พิจารณาหลายวาระสำคัญ

25 มิถุนายน 2562 12:49 74
นายกฯ เป็นประธานประชุมครม. พิจารณาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบาย-แผนฟื้นฟู ขสมก.วันนี้( 25 มิ.ย.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระที่น่าสนใจได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และ คู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และ เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ

กระทรวงยุติธรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ เสนอให้พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง