2
shared

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 33 ราย

24 มิถุนายน 2562 18:06 881

24 มิ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๓๓ ราย ดังนี้

อ่านต้นฉบับ 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง