6
shared

นาทีปิติ! เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตพิการทางสายตา (คลิป)

20 มิถุนายน 2562 10:55 4816
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นก็คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา  สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาในการพระราชทานปริญญาบัตร 

การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นับเป็นพระกรณียกิจในส่วนของการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 


ชมคลิป  
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง