4
shared

รัฐเบิกจ่ายงบ 8 เดือนแรกเกินกว่าเป้า1.86%

19 มิถุนายน 2562 14:00 252
กรมบัญชีกลาง เผย ผลการใช้เงินงบประมาณ  8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 กว่า 2.135 ล้านล้านบาท  สูงกว่าเป้า 1.86%

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - พ.ค.62) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว จำนวน 2,135,710 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% จากเป้าหมาย 69.33% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 1.86%  

โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,726,175 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,355,537 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% จากเป้าหมาย 72.33%  ทำให้สูงกว่าเป้าหมาย 0.95  ขณะที่ รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 409,009 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,352 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.65% จากเป้าหมาย 58.33%  สูงกว่าเป้าหมาย 5.22%  

นอกจากนี้ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 193,021 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 340,640 ล้านบาท

ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษา และได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไปicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง