4
shared

ฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วน! สอบปมสรรหาส.ว.ไม่โปร่งใส

18 มิถุนายน 2562 16:00 1382
ฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วน! สอบปมสรรหาส.ว.ไม่โปร่งใส

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริงสรรหาส.ว.ไม่โปร่งใส

วันนี้ (18มิ.ย.62) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.30 น. วันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย.) ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง คือนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ที่เลื่อนลำดับขึ้นมาแทนนายอภิสิทธิ์ เวชาชาชีวะ ที่ลาออก

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 โดยมีวาระเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่

ด้าน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ เตรียมยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหา และการพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อ คสช.จำนวนไม่เกิน 400 รายชื่อ เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาญัตติด่วน สมาชิกสามารถเสนอต่อที่ประชุมได้ และประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เมื่อมีผู้รับรองถูกต้อง จากนั้น จะเปิดให้มีการอภิปรายก่อนที่จะมีการลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งยึดตามมติเสียงข้างมาก 

การเสนอญัตติด่วนของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้(19 มิ.ย.) จึงเป็นการตรวจสอบความเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำของพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งว่า จะสามารถคุมเสียงข้างมาก ไม่ให้เพลี่ยงพล้ำฝ่ายค้าน ที่มีเสียงห่างกันเพียง 8 เสียงเท่านั้น คือรัฐบาล 254 เสียง และฝ่ายค้าน 246 เสียง


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง