2
shared

คลังแจงเม็ดเงินกระตุ้นศก.5หมื่นล้านไม่ใช่งบลับ

16 มิถุนายน 2562 12:35 110
โฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงงบ 5 หมื่นล้านบาทเพื่อใช้จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่งบลับ ระบุเป็นเงินทุนสำรองจ่ายกรณีมีเหตุจำเป็น

วันนี้ (16มิ.ย.62) นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวชี้แจงจากที่มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง กำลังจัดเตรียมงบประมาณ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ รอเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา โดยเป็นงบลับวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่งบลับแต่อย่างใด และได้มีการระบุไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช  2561 ให้มีการตั้ง “เงินทุนสำรองจ่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น และจะต้องไม่มีแหล่งเงินอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้อีกแล้ว โดยเงินทุนสำรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ตามอำเภอใจได้ หากนำมาใช้ต้องเป็นกรณีที่งบประมาณปกติ และ งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอ และต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกจากนี้ หากมีการใช้เงินดังกล่าวไปแล้ว ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2563  หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปฏิทินงบประมาณใหม่ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอนั้น  ตามกรอบเวลาสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวาระที่ 1 ปลายเดือนก.ย. 2562 และในวาระที่ 2-3 ต้นเดือนธ.ค. 2562 ก่อนเสนอให้วุฒิสภาพิจารณากลางเดือนธ.ค. 2562 จากนั้น จึงนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นใช้ ในวันที่ 1 ม.ค. 2563  หรือล่าช้าไปประมาณ 3 เดือน ซึ่งกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงินอยู่ที่  3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท