1402
shared

ราชกิจจาฯ ประกาศมอบเงิน 1 พันบาท นำจับผู้ขายลอตเตอรี่เกิน 80

15 มิถุนายน 2562 10:15 188544
ราชกิจจาฯ ประกาศมอบเงิน 1 พันบาท นำจับผู้ขายลอตเตอรี่เกิน 80วันที่13 มิ.. 62  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา..2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล..2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 .. 60โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วโดยกำหนดอัตราดังนี้1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ2,000 บาท


2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท


ทั้งนี้การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมี ยศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับ ขึ้นไป โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุมเพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาให้ขอได้ภายในปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกสาร.icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง