Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
โดย :
20 เม.ย. 60, 16.54 น.
202
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
UNDP ผสานภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม จัดงาน BIOFIN DAY เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดงาน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด "จากฐานทรัยพากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระดมแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมงานนิทรรศการ รับฟังงานเสวนา ทำกิจกรรมเวิร์กช็อป และอุดหนุนสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทย ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

นางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้ประสานงานโครงการริเริ่มระดมทุนเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Finance Initiative : BIOFIN) ประจำประเทศไทย ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDPกล่าวว่า UNDP ได้จัดกิจกรรม BIOFIN DAY ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 เมษายนนี้

โดยภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมแสดงให้เห็นบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมได้จัดการเสวนาวิชาการขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน นี้ เวลา 14.00 น.โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในการหารือและรายงานความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ

“การที่ประเทศไทยสามารถจัดงาน BIOFIN DAY ได้เป็นครั้งแรก และเป็นประเทศแรกในกลุ่มสมาชิก BIOFIN 30 ประเทศทั่วโลก เป็นเพราะ UNDP ได้รับความร่วมมือที่ดีจากรัฐบาลไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาได้ UNDP ยินดียิ่งที่โครงการ BIOFIN ที่ริเริ่มโดย UNDP มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของไทยได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ" นางสาวนิรันดร์ กล่าว

โครงการ BIOFIN เป็นความร่วมมือระดับโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นบูรณาการ ดำเนินการโดย UNDP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมในวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถประเมินผลค่าใช้จ่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การจัดการทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศ ปัจจุบันมี 30 ประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

หน่วยงานหลักจากทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานกับ UNDP ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ไบโอเทค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เป็นต้น

นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยว่า มีความก้าวหน้าในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกับเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะขยายความร่วมมือและบทบาทที่มีต่อกันให้กว้างขวางมากขึ้นในการดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลระบบนิเวศ และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

“การเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จะช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการดำเนินกลไกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ยั่งยืน” นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น กล่าว

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยว การแพทย์และสมุนไพร และเกษตรกรรม ล้วนเติบโตขึ้นมาจากการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น

“ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั่วทั้งประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์นานาชนิด ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคนให้มาท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังช่วยการดำรงชีพของประชาชนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย”นายออนโน ฟาน เด็นเฮิฟเวล ผู้แทนระดับสูงของโครงการไบโอฟินระดับโลก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ กล่าว

BIOFIN DAY จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสำคัญจากทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 22-24เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอนซึ่งในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาวิชาการ งานนิทรรศการ กิจกรรมworkshop เช่น การวาดภาพจากสีสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ และการปักผ้าเป็นลวดลายสัตว์อนุรักษ์ของไทย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทย
ตั้งคำถามใหม่
เพื่อให้การตั้งกระทู้เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทาง TNN Thailand 24 Hours ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่กระทู้ของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
โปรดอ่านกฎกติกาการใช้ห้องสนทนา
  1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการ เว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกา ที่วางไว้ ทาง TNN Thailand 24 Hours ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
  5. ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 10 MB. สามารถรองรับไฟล์อัพโหลด .jpg, .gif และ .png
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :