Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
59
โดย :
10 ม.ค. 60, 12.54 น.
ร้อยเอ็ด
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผ้าไหมกลุ่ม4จังหวัดสู่สากล

เมื่อวันนี้(10 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผ้าไหมกลุ่ม4จังหวัดสู่สากล โดยการดำเนินงานของ นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๕ กลุ่มๆ ละ ๓ คน รวม ๑๐๕ คน ,จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ กลุ่มๆ ละ ๓ คน จำนวน ๑๕ คน ,จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕ กลุ่มๆ ละ ๓ คน จำนวน ๑๕ คน ,จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๕ กลุ่มๆ ละ ๓ คน จำนวน ๑๕,และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นผู้สังเกตุการณ์ 4 จังหวัด จำนวน ๑๐ คน โดยดำเนินการ ๒ วัน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ – วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-การประชุมในวันนี้ ดำเนินงานภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการยกระดับผ้าไหมและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน กลุ่ม4จังหวัด(ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์)สู่สากล ให้เป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผ้าไหม ในด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในเชิงพาณิชย์,เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ตรงความต้องการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ,และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการร่วมทำกิจกรรม โดยวิทยากร จาก 2 ภาคส่วนประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักวิชาการอิสระ นักธุรกิจ อาทิ ระดมสมองหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของจังหวัดร้อยเอ็ด,จัดทำแผนพัฒนายกระดับผ้าไหม วิทยากร ผศ.ดร.ศิริพร หงส์พันธุ์ และคณะ
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไหมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมใหม่เชิงพาณิชย์ เป็นที่ต้องการของลูกค้า จำนวน ๕๐ กลุ่ม ๑๕๐ ผลิตภัณฑ์นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-ผ้าไหมจากกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ต่างมีความโดดเด่น สวยงามแตกต่างกันออกไป การเปิดกว้างของตลาดในความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดโอกาสและท้าทายความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด ที่จะต้องยกระดับและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
จึงขอให้ท่านได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อผลักดันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป


 


 


สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129/0956524335--
นายสมนึก บุญศรี บ้านเลขที่ 37/13 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 อีเมล์...so _boonsri@hotmail.com / so.bun sri@gmail.com

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :