Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
741
โดย :
9 ม.ค. 60, 12.07 น.
กาญจนบุรี
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
MOUโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง ระหว่าง ด่านศุลกากรสังขละบุรี สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร กับ

พิธีลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง ระหว่าง ด่านศุลกากรสังขละบุรี สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร โดยนายสมบัติ พัฒนมาศ นายด่านศุลกากรสังขละบุรี กับ กิจการร่วมค้า สามัคคีร่วมค้า เอ็ม ไอ ดี วี ดู โดยนางสาวเบญจวรรณ จิระอรุณ มูลค่า 711,888,000 (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วนบาท) บนเนื้อที่ประมาณ 1,700ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างงานประเภทงานอาคารซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานด่านศุลกากร อาคารผู้โดยสาร อาคารตรวจสินค้า อาคารตรวจสอบขาเข้า-ขาออก อาคารที่พัก 44 หน่วย อาคารงานห้องเครื่องงานระบบ ถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ระบบประปา งานผังบริเวณ รวมถึงงานประเภทงานก่อสร้างทาง งานครุภัณฑ์สั่งทำและงานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ลอยตัว โดยโครงการดังกล่าวกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีผู้สนใจในการประกวดราคาจำนวน 5 รายผลการประกวดราคา กิจการร่วมค้า สามัคคีร่วมค้า เอ็ม ไอ ดี วี ดู เป็นผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี กล่าวว่าจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการตั้งด่านศุลกากรนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในอันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนมี (Border Trade) การค้าระหว่างประเทศ(International Trade)และผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีเป็นประตูการค้าที่สำคัญด้านตะวันตกของประเทศไทยอีกทั้งยังรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายของสหภาพเมียนมาในการเชื่อมโยงการค้าและระบบโลจิสติกส์ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

นอกจากนี้จะส่งผลให้มีการพัฒนาโครงการพื้นฐานอีกหลายประการเพื่อรองรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและระบบการขนส่งของประเทศเช่นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รถไฟฟ้า ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์รวมทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอันจะทำให้เกิดการจ้างแรงงานในทุกระดับความรู้ทำให้ประชาชนมีรายได้มีสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมให้มีการค้าขายในระดับ SML เกิดขึ้นจึงนับได้ว่าโครงการก่อสร้างด่านศุลกาก่จะเป็นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยที่สืบไป

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :