Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
3764
โดย :
18 ธ.ค. 57, 18.35 น.
สระแก้ว
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
ข่าว ผู้ว่าฯสระแก้วลงพื้นที่ ประกาศ 2 อำเภอ 4 ตำบลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และจุดผ่านแดนถาวรเพื่อAEC และ ให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อนบ้านมาแปรรูปเพื่อส่งออก

*****เมื่อเช้าของวันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำทีมเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายสมทบ กุลชล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจสตึงบท อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเปิดเป็นรองรับสินค้าส่งออกทางรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อเป็นการลดการแออัดบริเวณจุดผ่านถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งอีก 1 จุด ที่เปิดการค้าขายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบ้านโอเนียงโอไช ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย อยู่ตรงข้ามกับบ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากนั้นทางจังหวัดสระแก้วจะได้สรุปรายระเอียดเสนอทางรัฐบาลเพื่อตัดสินใจเปิดทั้ง 2 จุดนี้ต่อไป
*****นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 4 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 207,500 ไร่ (332.0 ตร.กม.) ได้แก่ ตำบลท่าข้าม ตำบลป่าไร ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ส่วนในความชัดเจนว่าจะมีอะไรบ้างและเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยเรื่องการนำเข้าพืชเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา ผ่านกลไกสหกรณ์ โดยจังหวัดสระแก้วจะมี สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเป็นสหกรณ์หลักในการนำเข้าร่วมกับสหกรณ์เครือข่ายอีก 10 แห่ง เพื่อใช้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกไปต่างประเทศอีกทีหนึ่ง หลังจากนี้ต้องรอความชัดเจนจาก กนพ.อีกทีหนึ่ง


สำหรับในส่วนของความรับผิดชอบของกรมศุลกากร ได้มอบให้นายด่านศุลกากรอรัญประเทศประสานกับ กรมศุลกากรซึ่งอยู่ในคณะกรรมการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจพิเศษ มีคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จะพิจารณาในการให้สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจาก BOI โซน 3 แล้วก็อาจใช้สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากรเกี่ยวกับเขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเสริมเพิ่ม ส่วนอีกคณะหนึ่งเป็นอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เช่นการสร้างด่านพรมแดน สร้างด่านศุลกากร ให้รองรับกับการทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะต้องดูเรื่องการสร้างด่านศุลกากรที่ด่านพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้รองรับในการนำเข้า ส่งออกให้คล่องตัวขึ้น ซึ่งตนได้นำทีมเศรษฐกิจพิเศษมีดูทั้ง 2 จุด จากนั้นให้ทีมเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วไปสรุปในประเด็นต่างๆจากนั้นก็ส่งให้รัฐบาลเพื่อประการพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง


*****นายสุรศักดิ์ รัตนธรรม นายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จนถึงตอนนี้ทางพื้นที่ตำบลป่าไร่พร้อมมาถึง 10 ปีแล้ว เรื่องสถานที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม ทางตำบลป่าไร่ ก็ได้ติดตามทั้งด่านพรมแดนแห่งใหม่ แม้ว่าจะมีการตกลงลงนามร่วมกันของนายกรัฐมนตรีไทย-กัมพูชาเมื่อหลายปีก่อนว่าจะเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ แต่ภาคราชการ เอกชนและท้องถิ่นบางส่วนยังพยายามผลักดันให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ ทางเหนือของตลาดโรงเกลือขึ้นไปให้ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านหนองเอี่ยนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วม แต่ข้อดีคือมีเขตแดน 2 ประเทศชัดเจน ในขณะที่บ้านป่าไร่ก็มีความพร้อมที่จะให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถึงแม้บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ทหารขอใช้พื้นที่ ก็ขอให้ทางจังหวัดประสานกับฝ่ายมั่นใช้พื้นที่จุดนี้ได้ หากปัญหาเขตแดนยังไม่ชัดเจน


*****นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึงการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ว่า จะต้องดำเนินการอยู่ 2 เรื่อง คือ 1) การเปิดด่านชายแดนแห่งใหม่เพื่อลดความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ ที่มีความคับแคบเพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ 2) การส่งเสริมการค้า การลงทุน และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสระแก้วดีขึ้น ด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มาแปรรูปส่งออก เป็นช่องทางระบายสินค้าเกษตรในจังหวัด ลดการขนส่ง ประกอบกับจังหวัดได้ส่งเสริมนโยบายตามวิสัยทัศน์ “ถิ่นพืชพลังงาน” ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในพื้นที่ก็สามารถต่อยอดได้ เกษตรกรในจังหวัดจะได้มีตลาด มีรายได้ ต่อยอดได้เสนอเป็นที่ตำบลป่าไร่ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตลาดโรงเกลือ แม้จะมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชากว่า 2,000 ไร่ แต่ถ้าจะพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ประโยชน์ร่วมกัน ก็น่าจะตกลงกันได้ อาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมสองประเทศ แล้วระบุพื้นที่ลงไปว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ศึกษาเอาไว้ที่ “ด่านหนองเอี่ยน” ตำบลท่าข้าม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของตลาดโรงเกลือนั้น ก็ไม่ได้ทิ้งแต่ต้องดำเนินการควบคู่กัน ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รอบที่ 2 เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเมินศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว ดูศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมี หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอแนวโน้มการเติบโตของจังหวัดสระแก้วว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม ภาคบริการและอื่นๆ โดยเฉพาะมูลค่าการค้าชายแดนปีละ 60,000 กว่าล้านบาท มีตลาดการค้าส่ง-ค้าปลีกชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่รองรับการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าระหว่าง SEZ ปอยเปตโอเนียงกับฐานการผลิตชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย ซึ่งรูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลัก (Core Business) จังหวัดสระแก้ว ทางบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเป็นเขตประกอบการค้าเสรีและศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อการขยายผลประโยชน์จากการมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนกลางส่วนบน เบื้องต้นได้ระบุพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ โดยจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ประมาณ 2,000-4,000 ไร่ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าและศูนย์กลางการขนส่ง เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สาธารณูปการ พื้นที่ราชการและอาคารสำนักงาน และพื้นที่สีเขียว (พื้นที่กันชน) สำหรับกิจกรรมภายในแบ่งเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ SEZ เขตเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ และ SBEZ เขตเศรษฐกิจเฉพาะชายแดนที่ประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการกระตุ้นการค้า เศรษฐกิจ การลงทุนตามแนวชายแดน

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :