Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ครน.รับแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ พร้อมเร่งขนส่งทางราง
17 ก.ค. 60, 18.19 น.
3166
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

ที่ประชุม ครน. รับทราบแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง พบการบินไทยช่วงดือนม..-..2560 มีอัตราโดยสารเพิ่มสูงสุดในรอบ 10 ปีถึงร้อยละ 82.8 พร้อมเร่งรัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จภายใน 3เดือน

วันนี้ (17 .. 60) พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)ครั้งที่ 3/2560
 โดยภายหลังการประชุม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร.แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.. ...หรือร่าง พ... พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ เตรียมเสนอ ครม.ในวันพรุ่งนี้ เพื่อเห็นชอบและส่ง สนช.พิจารณาต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างฉบับนี้มี 6 หลักการคือ

1.มีการจัดตั้ง คนร. ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

2. มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องแผนพัฒนาฯ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

3.มีกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและนำสรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (SkillMatrix)มาใช้

4.มีกลไกระบบการกำกับดูแลที่ดี (GoodGovernance) เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและส่งเสริมความรับผิดรับชอบในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

5. พัฒนาระบบประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและนโยบายอย่างเป็นระบบ

6 จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของและพัฒนารัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุก (ActiveShareholder)

โดยร่าง ...พัฒนารัฐวิสาหกิจฯจะทำให้การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจมีความบูรณาการในภาพรวมเป็นระบบและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นเป็นการนำหลักการสำคัญของร่าง พ...พัฒนารัฐวิสาหกิจฯมาปรับใช้กับการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการกำกับกิจการที่ดี โดยการนำสมรรถนะหลัก และความรู้ที่จำเป็น (SkillMatrix) มาใช้ในการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้และความสามารถตรงกับความต้องการของรัฐวิสาหกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจเข้ามาเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มมุมมองในเชิงธุรกิจในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดให้ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นเป็นการนำหลักการสำคัญของร่าง พ... พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้มีกระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสและได้กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ส่วนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่งนั้น คนร.ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แห่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจำปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามแผนที่กำหนดซึ่ง คนร. ได้เน้นย้ำให้ให้ ธพว. สร้างความแข็งแกร่งแก่ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ธพว. เร่งดำเนินการช่วยเหลือ SMEs ในวงเงิน 3,800ล้านบาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ SMEที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ และเร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560

ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPF ในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และยังอยู่ระหว่างการสรรหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจมากกว่า 1 รายที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตร แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้ คนร. ได้ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดขั้นตอนการหาพันธมิตรให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ 

ด้านบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN)ในการดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำและอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ซึ่ง คนร. ได้ให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท เร่งจัดตั้งบริษัทลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนก..2560และเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพ..2560

ทางบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2560ทางการบินไทยรายงานว่า ในช่วงเดือนม.. - ..ที่ผ่านมา มีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร(CabinFactor) ที่ดีขึ้นและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ถึงร้อยละ 82.8 ทำให้ คนร.ขอให้ การบินไทย เร่งเพิ่มรายได้จากผู้โดยสารและเร่งนำระบบการบริหารรายได้และโครงข่ายที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาใช้ และให้นำมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นคู่เทียบในการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รายงานความคืบหน้าการจัดหารถ NGV 489 คัน ซึ่งคาดว่าจะจัดหาได้ภายในปีนี้ โดย คนร.ได้ให้ ขสมก.พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจัดหารถโดยสารแต่ละประเภทเพื่อรองรับการบทบาทการเป็นผู้ประกอบการเดินรถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทาง คนร.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกำกับให้ รฟท.เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่ดิน Non – Coreและให้ทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินด้วย รวมทั้งให้มีแนวทางการนำรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาที่ดิน Non – Core มาชำระหนี้สินของ รฟท.อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ให้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบผู้รับผิดชอบหลักและแผนการบริหารจัดการรถไฟสายสีแดงโดยเร็วให้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการในปี 2563 รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนและความพร้อมในการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 3เดือน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ไม่พบข้อมูล
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :