ผ้าขาวม้าทอมือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ดีงามพระราม 6

13:55 11 สิงหาคม 2561 644
รู้จักกับการทำผ้าขาวม้าทอมือแห่งเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเป็นงานละเอียดคุณภาพดีแล้ว ยังได้พัฒนาสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัยไปพร้อมกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

รู้จักกับการทำผ้าขาวม้าทอมือแห่งเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเป็นงานละเอียดคุณภาพดีแล้ว ยังได้พัฒนาสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัยไปพร้อมกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้